+31 (0)6 15 49 09 26 info@sandrapoels.nl

Algemene Voorwaarden

 
 1. Definities
  Praktijk: Voetreflexpraktijk Sandra Poels
  Behandelaar: Sandra Poels
  Cliënt: de persoon, die een hulpvraag heeft en die Voetreflexpraktijk Sandra Poels opdracht geeft tot behandeling. Onder cliënt wordt tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

De behandelaar is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (https://vbag.nl). De VBAG voert een licentiebeleid en licentieleden zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes.
De behandelaar is geregistreerd bij het kwaliteitsregister voor HBO opgeleide complementair therapeuten, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, https://rbcz.nu

 1. Behandelingsovereenkomst
  a. Indien cliënt na het eerste kennismakingsconsult een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgbehandeling, is er sprake van een behandelingsovereenkomst conform de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op verzoek van behandelaar wordt deze tevens schriftelijk vastgelegd.
  b. De behandelingsovereenkomst is tweeledig: 1. de therapeut en cliënt gaan een therapeut-cliënt-relatie aan voor een bepaalde periode. 2. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld c.q. gespecificeerd. c. Cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
  d. De behandelaar heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.
 3. Persoonsgegevens & privacy
  a. De cliënt voorziet behandelaar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het dossier. Behandelaar behandelt de persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgelegd in deze Privacyverklaring.
  b. Behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 4. Tarieven en zorgverzekering
  a. De geldende tarieven staan vermeld op de website, en gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
  b. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient cliënt zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.
 5. Schriftelijke rapportage Indien cliënt, diens huisarts, verzekering of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt tegen het dan geldende uurtarief voor een behandeling.
 6. Facturering en betaalwijze
  Op levering van alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten zijn de betalingsvoorwaarden van Medicas B.V. van toepassing. a. Aan het eind van de behandeling wordt de factuur overhandigd of per mail verstuurd aan cliënt. Cliënt heeft dan de keuze uit:
  1. contante betaling van het factuurbedrag, direct na het uitreiken van de factuur.
  2. overboeking van het volledige factuurbedrag binnen 15 dagen na dagtekening op de rekening van de behandelaar onder vermelding van het factuurnummer.
  b. Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De behandelaar is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
  c. Bij betalingsachterstand is de behandelaar bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
  d. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling.
  e. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de behandelaar verzoekt om de betaling aan een ander over te dragen.
 7. Annulering
  a. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij de behandelaar af te zeggen of te verzetten.
  b. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
  c. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail of sms worden geannuleerd.
 8. Aansprakelijkheid
  a. De behandelaar heeft een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar. De behandelaar is niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.
  b. Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
  c. Behandelaar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Behandelaar meldt diefstal altijd bij de politie.
 9. Verhindering behandelaar  Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een langere periode niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In dat geval geeft cliënt automatisch toestemming tot inzage van het dossier door de waarnemer. In het geval dat cliënt dit niet wenst dan dient hij/zij dit schriftelijk aan behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 10. Klachten en geschillen
  Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijkt u op de website van de beroepsvereniging VBAG: ​ vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen.
 11. Slotbepalingen
  a. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  b. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan cliënt ter kennis gebracht en treden in werking één maand na de dagtekening van de bekendmaking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
  c. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.